ACORDAREA AVIZELOR DE CATRE I.T.P.F. ORADEA

   Desfășurarea diferitelor activități în fâșia de protecție a frontierei de stat, în terenul situat între aceasta și linia de frontieră, în insulele și ostroavele din apele de frontieră, precum și în apele de frontieră se face în baza documentelor de identitate, cu aprobarea șefului formațiunii locale a poliției de frontieră numai prin locurile și în condițiile stabilite de acesta, conform art. 7 alin. (5) si (6) din O.U.G. nr. 105/2001, coroborat cu art. 6 alin. (5) din H.G. nr. 445/2002. 

Aceste condiții sunt subliniate și de prevederile art. 75, lit. f, tezele 1 și 2. Condiții trebuie îndeplinite cumulativ. 

   Avizele pentru desfășurarea activităților prevăzute în art. 39, art. 40 și art. 45 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 sunt de competența șefului serviciului teritorial al poliției de frontieră.

ART. 39 În zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior, cu avizul sefului serviciului teritorial al politiei de frontieră competent, se pot executa activităti cum sunt: mineritul, exploatările de titei, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătătiri funciare si irigatii, îndiguirile, lucrările ori constructiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a conditiilor de navigatie, constructiile si amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările ori prospectările geologice. 

ART. 40 Pescuitul industrial și sportiv în apele de frontieră, apele maritime interioare și în marea teritorială se efectuează, în condițiile legii, în locurile și sectoarele stabilite de autoritățile competențe, cu avizul prealabil al șefului serviciului teritorial al poliției de frontieră. 

Documentele necesare a fi prezentate de solicitant pentru eliberarea avizului pentru desfășurarea activității de pescuit recreativ/sportiv:  

 - cerere;  

- permis de pescuit valabil emis de ANPA (original și copie);

 - un document valabil prin care se poate verifica identitatea solicitantului (original și copie)  



ART. 45 (1) Orice activitate în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, se poate desfăsura numai după obtinerea prealabilă a avizului din partea sefului serviciului teritorial al politiei de frontieră competent sau a sefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, a autoritătilor administratiei publice locale si a altor autorităti prevăzute de lege, după caz.

   Avizele pentru desfășurarea activităților prevăzute în art. 42 alin. (1), art. 43 si art. 44 alin. (2) din O.U.G. nr. 105/2001 sunt de competența șefului  sectorului poliției de frontieră.

ART.42 (1) Activitățile de agrement și sportive în apele de frontieră, marea interioară și marea teritorială se pot desfășura cu aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administrației publice locale și cu avizul șefului sectorului poliției de frontieră ori, după caz, al șefului grupului de nave al poliției de frontieră.

Pentru activitățile de agrement și sportive organizate în apele de frontieră este necesară și aprobarea reprezentanților administrației publice locale pe lângă avizul șefului Sectorului Poliției de Frontieră.

ART.43 Pășunatul animalelor este permis în timpul zilei până la fâșia de protecție a frontierei de stat, iar noaptea, până la 500 metri față de această, către interior, în locurile stabilite de autoritățile administrației publice locale și cu avizul șefului sectorului poliției de frontieră.

ART.44 (2) Vânătoarea organizată a animalelor de pradă, pe adâncimea prevăzută la alin. (1), este admisă numai ziua și numai de la fâșia de protecție a frontierei de stat către interior, pe bază hotărârilor consiliilor locale și cu avizul prealabil al șefului sectorului poliției de frontieră. 


I. Activități pentru care NU este necesară prezentarea unui dosar 

a) pescuitul sportiv în apele de frontieră, apele maritime interioare și în marea teritorială;
b) păstrarea în locurile stabilite de căpităniile de port sau după caz de autoritățile administrației publice locale a bărcilor și ambarcațiunilor înmatriculate potrivit legii, aflate în apele de frontieră și apele maritime interioare;
c) agrement și activități sportive în apele de frontieră:
d) pășunatul animalelor:
e) vânătoarea organizată a animalelor de pradă 

II. Activități pentru care este necesară prezentarea dosarului în vederea avizării

a) minerit;
b) exploatări de țiței, gaze, ape minerale și ape termale; 
c) exploatări forestiere, balastiere sau de cariere; 
d) lucrări de îmbunătățiri funciare și irigații;
e) îndiguiri, lucrări sau construcții pe cursurile de apa și lucrări de asigurare a condițiilor de navigație;
f) construcții și amenajări turistice, de agrement sau altă natură; 
g) cercetări sau prospectări geologice;
h) orice activitate în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră ;
i) pescuitul industrial în apele de frontieră

Link-ul Punctului Unic de Contact Electronic este http://www.edirect.e-guvernare.ro. 

Avizele se pot obtine in paralel, atat prin intermediul platformei administrate 
de catre Centrul National Romania Digitala (Ministerul Comunicatiilor) cat si prin depunerea dosarului la sediul institutiei.


Dosarul solicitării de avizare trebuie să cuprindă

A. Documente cu caracter general:

Avizele se acordă la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate. 
a) cerere de solicitare a avizului;
b) statutul societății/copie, după caz;
c) tabel nominal cu personalul care urmează să lucreze în perimetrul punctelor de trecere a frontierei și datele de identificare ale acestora; 
d) tabel cu autovehiculele ce urmează să între în perimetrul punctelor de trecere a frontierei și numerele de identificare ale acestora; 


B. Documente cu caracter special (în funcție de avizul solicitat):

- permisele de exploatare/prospecțiune eliberate în vederea desfășurării activităților de minerit conform Legii minelor nr.85/2003, cu modificările și completările ulterioare ; 
- aviz de gospodărire a apelor, emis de unitățile teritoriale ale Ministerului Mediului și Dezvoltări Durabile. Acest aviz nu exclude obligația obținerii autorizației de gospodărire a apelor pentru deschiderea exploatărilor. - art. 50 din Legea nr. 107/25.09.1996 - Legea apelor și art.5 din Ordinii, nr. 662/2006 pentru aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor di gospodărire a apelor, emis de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor;
- autorizație de construire, prevăzută art. 3 din Legea nr. 50 din 29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (republicată), cu modificările și completările ulterioare:
- certificatul de urbanism, prevăzut de art. 6 din Legea nr. 50 din 29.07.1991;
- autorizația de pescuit comercial, eliberată în condițiile OUG nr.23/2008 privind pescuitul, acvacultură și ale Ordinului nr. 333/2008 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului comercial al resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, în apele maritime interioare și în apele continentale, precum și permisul de pescuit individual, eliberate de structurile Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură:
- autorizația de funcționare a comisionarilor în vama

   Notă: Transmiterea cererii şi a documentelor necesare eliberării avizului, precum şi avizul obţinut (aprobat de şeful ITPF) se poate face prin intermediul serviciilor poştale, fax, email etc la adresa specificată de solicitant.

Termene

    Termenele de acordare a avizelor solicitate, încep să curgă din ziua lucrătoare următoare zilei depunerii documentației, numai dacă aceasta este completă și conformă cu prevederile legale în vigoare.
    Termenul de valabilitate a avizelor acordate este de 1 an.

Retragerea avizelor

  Șefii structurilor poliției de frontieră care au eliberat avizele prevăzute la art. 45 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a organiza și de a execută controlul modului de desfășurare a activităților avizate.
   În situațiile în care, prin activitatea de control, este constatat faptul că nu se respectă condițiile stabilite prin aviz, persoanele fizice sau juridice avizate sunt sancționate contravențional, în condițiile art. 75 lit. e), coroborat cu art. 76 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001, cu modificările și completările ulterioare.
    În situația în care se constată săvârșirea în mod repetat a contravenției de nerespectare a obligațiilor prevăzute în avizul eliberat de către șeful ITPF sau de șeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, persoanele fizice sau juridice avizate sunt sancționate cu amendă și retragerea avizului, în condițiile art. 76 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001, cu modificările și completările ulterioare.